Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Informujemy o nadchodzących wyborach ławników na kadencję 2024-2027

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023r. poz. 289, 614, w szczególności przepisy rozdziału 7 w dziale IV).

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp., w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Kórnik z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Poznaniu - 3 ławników,
 • do Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald i Jeżyce - 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
 • do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - 4 ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023r. poz. 289, 614stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie(osobą uprawnioną do składania wyjaśnień ws. zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście). 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego(podpisane na odwrocie).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pn 8.00-17.00, wt-pt 7.30-15.30.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela również Biuro Rady +48 61 81 70 411 wew. 721

Wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów:

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Oświadczenie - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie - władza rodzicielska,
 • Zaświadczenie lekarskie,
 • Oświadczenie kandydata,
 • Wzór listy poparcia str.1,
 • Wzór listy poparcia str.2 itd.