Dowody osobiste i meldunki | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Dowody osobiste i meldunki

Obsługa mieszkańców w zakresie: 

 • rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy (Реєстрація біженців - громадян України),
 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu,

będzie się odbywać w poniedziałki w godzinach 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszej rejestracji poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany na stanowisku obsługowym w wersji elektronicznej.

Wniosek na dowód osobisty składa:

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12 rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12 roku życia - na 5 lat.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost, wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazujące wyraźnie oczy, źrenice, brwi z zachowaniem symetrii w pionie, z naturalnym wyrazem twarzy nie zasłoniętej włosami i z zamkniętymi ustami,
 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają) - UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobnić zgłoszenie.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, Parter, pokój 
nr. 10, tel. +48 61 81 70 411 wew. 660 lub wew. 730, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie internetowej: www.kornik.ustaltermin.pl


Godziny załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że wydawanie dowodów osobistych, składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego jak i sprawy dotyczące zameldowania jest możliwe: w poniedziałki 8:30-16:30 od wtorku do piątku 8:00-15:00.


Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.


Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

Co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, niezwłocznie 
w przypadku:

 • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska), utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • jeśli nastąpiła taka zmiana Twojego wyglądu, która utrudnia rozpoznanie Cię.

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.


Odbiór dowodu osobistego

Dowód musisz odebrać osobiście. Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś - aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu. Dowód dziecka poniżej 12 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator. Dziecko powyżej 12 roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków).