Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Dowody osobiste i meldunki

Zachęcamy do załatwienia spraw przez profil zaufany E-PUAP.

W związku ze stabilizacją sytuacji uchodźców oraz płynnym działaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, od 15 kwietnia 2022 r. godziny obsługi mieszkańców wracają do normy.

Obsługa mieszkańców w zakresie: 

 • rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy (Реєстрація біженців - громадян України),
 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu,

będzie się odbywać w poniedziałki w godzinach 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszej rejestracji poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (prosimy wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz), formularz dostępny w informacji wypełnij przed podejściem do obsługi. Wniosek na dowód osobisty składa:

 • osoba, która ukończyła 18. lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18. lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają) - UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
Parter, pokój nr. 10 
tel. +48 61 81 70 411 wew. 660

Godziny załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że wydawanie dowodów osobistych, składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego jak i sprawy dotyczące zameldowania jest możliwe: w poniedziałki 8:30-16:30 od wtorku do piątku 8:00-15:00.


Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej z wnioskami i drukami: Wydział Spraw Obywatelskich