Deklaracja dostępności | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miasto i Gmina Kórnik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kornik.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Miasto i Gmina Kórnik dla strony kornik.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa kornik.pl spełnia wymagania w 92,00%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów niektórych zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony kornik.pl - 21.06.2021 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: BARTOSZ PRZYBYLSKI
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony UMIG: Bartosz Przybylski, ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. (61) 8 170 411 wew. 596
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: bip@kornik.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
 8. W menu - "Kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów Miasta i Gminy

Budynek przy placu Niepodległości 1, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy  przystosowany jest częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób z niepełnosprawnościami, a drzwi otwierają się automatycznie, toaleta na parterze nie jest dostosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej oraz Biura Rady Miasta i Gminy Kórnik (ul. Rynek 1, Bnin) jest częściowo dostosowany do wymogów osób z niepełnosprawnościami. Wydział Oświaty i Polityki Społecznej znajduje się na parterze, toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biuro Rady Miasta i Gminy znajduje się na piętrze budynku, do którego można dostać się za pomocą windy - osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą uzyskać pomoc w biurach Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynki Wydziału Inwestycji (plac Niepodległości 6), Wydziału Promocji Kultury i Sportu (plac Niepodległości 41) oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (plac Niepodległości 42) nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową - takie osoby mogą uzyskać pomoc w Kancelarii Ogólnej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon A+ A-
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Audytor: Bartosz Przybylski

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-06-21

Data aktualizacji strony: strona aktualizowana na bieżąco

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-25