Urząd Miasta i Gminy | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Urząd Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Zdjęcie portretowe burmistrza Przemysława Pacholskiego

Przemysław Pacholski, urodzony 29 czerwca 1978 roku w Poznaniu, mieszka w Dachowie. Jest absolwentem Zespołu Szkół Elektrycznych, Policealnego Studium w Poznaniu (technik ekonomista), Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (inż. zarządzania i marketingu – zarządzanie przedsiębiorstwem), Politechniki Poznańskiej (mgr inż. Automatyki i zarządzania – komputerowe wspomaganie procesów zarządzania) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej (ciepłownictwo i ogrzewnictwo z audytingiem energetycznym).

Od 2000 roku pracował w firmie Veolia Energia Poznań S.A oraz przez 4 lata prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 2007- 15 był sołtysem wsi Dachowa. Funkcję radnego pełnił od stycznia 2010 r. W kadencji 2010-14 pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W 2014 roku wybrano go Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Kórnik. Od 1 lipca 2017 roku pełnił funkcję II wiceburmistrza.

Interesuje się informatyką i nowymi technologiami. 


Wiceburmistrz I

Sebastian Wlazły

Sebastian Wlazły

Sebastian Andrzej Wlazły urodził się dnia 5 września 1982 roku w Poznaniu. Jest rodowitym mieszkańcem Kamionek. Ukończył X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku administracja oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, specjalność prawo handlowe i gospodarcze. Studia podyplomowe z zakresu podatków i skarbowości ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest wykładowcą w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz w Regionalnym Instytucie Szkoleń Samorządowych w Warszawie.

Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane”, „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Jak opodatkować linie kablowe?”, które ukazały się w czasopismach branżowych: dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej oraz w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych. Zawodowo związany z Kórnikiem.

Od lipca 2006 roku pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Pracę rozpoczynał jako stażysta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Pracował na stanowisku referenta, podinspektora, inspektora. Zajmował się m.in. pomocą publiczną i kontrolą podatkową. Od dnia 1 kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Posiada umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania i struktur administracji samorządowej.


Wiceburmistrz II

Bronisław Dominiak

Bronisław Dominiak

Bronisław Dominiak, urodzony 1 września 1959 roku w Śremie, jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Jest inżynierem budownictwa, zrzeszonym w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z gminą Kórnik związany zawodowo od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę na stanowisku inspektora ds. inwestycji. W roku 2004 objął stanowisko kierownika Wydziału Inwestycji, którą to funkcję pełnił do dnia 31 grudnia 2018 roku. Posiada duże doświadczenie oraz szeroką wiedzę dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych, a także dobrą znajomość przepisów w tym zakresie, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na powierzonym stanowisku odpowiada przede wszystkim za pracę Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, a także za działania Straży Miejskiej. Ponadto kieruje pracami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której należy opiniowanie wniosków oraz proponowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa na drogach.


Skarbnik 

Katarzyna Szamałek


Sekretarz

Iwona Pawłowicz-Napieralska


Urząd Miasta i Gminy Kórnik