Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa 2023 – pobyt całodobowy i pobyt dzienny

Dodano 2023-01-23

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Godło oraz flaga Polski

Gmina Kórnik realizuje program Opieka Wytchnieniowa 2023 w dwóch formach - pobytu całodobowego oraz godzin opieki wytchnieniowej w domu osoby zainteresowanej.

W ramach pobytu całodobowego z programu może skorzystać 35 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym w tym 10 ze sprzężeniami, a także 5 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Maksymalnie można otrzymać możliwość skorzystania z 14 dni opieki wytchnieniowej podczas bieżącego roku kalendarzowego.

W ramach godzin opieki wytchnieniowej z programu może skorzystać 50 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 20 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja tego zadania będzie polegała na zapewnieniu w domach osób z niepełnosprawnościami czasowego zastępstwa dla opiekunów i pomocy w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki. Ma na celu odciążenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Maksymalnie można otrzymać możliwość skorzystania z 240 godzin opieki wytchnieniowej podczas bieżącego roku kalendarzowego.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i warunków Programu. 

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla członków rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

W godzinach trwania opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

  • osoby posiadające, co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe lub wolontariat.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej. Osoba z niepełnosprawnością dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne.

Przyjmowanie wniosków

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w biurze Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami w Kórniku przy ul. 20 Października 69 (wejście od tyłu budynku) lub za pośrednictwem poczty na adres jw. dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
  3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  4. Ministerialna klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023– podpisana
  5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023– podpisana
  6. Oświadczenie o wskazaniu opiekuna – jeżeli dotyczy

Druki do pobrania w siedzibie Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami w Kórniku oraz na dole poniższego komunikatu

Wartość dofinansowania programu ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 898 212,00 a całkowita wartość zadania wynosi 898 212,00.

Koordynatorem programu jest Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami – Anita Wachowiak. Wszystkie osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 515 229 671

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Link do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023