Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Dowody osobiste i meldunki

Zachęcamy do załatwienia spraw przez profil zaufany E-PUAP.

W związku ze stabilizacją sytuacji uchodźców oraz płynnym działaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, od 15 kwietnia 2022 r. godziny obsługi mieszkańców wracają do normy.

Obsługa mieszkańców w zakresie: 

  • rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy (Реєстрація біженців - громадян України),
  • złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • odbioru dowodu osobistego,
  • dokonania meldunku,
  • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
  • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu,

będzie się odbywać w poniedziałki w godzinach 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszej rejestracji poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Parter, pokój nr. 10
tel. +48 61 81 70 411 wew. 660

Godziny załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że wydawanie dowodów osobistych, składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego jak i sprawy dotyczące zameldowania jest możliwe: w poniedziałki 8:30-16:30 od wtorku do piątku 8:00-15:00.


Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej z wnioskami i drukami: Wydział Spraw Obywatelskich