Uzyskaj dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego z PFRON
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uzyskaj dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego z PFRON

Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza. Pojawiła się w nim również możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu.

Mężczyzna kierujący pojazdem - zdjęcie z wnętrza

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Uwzględniane jest też orzeczenie o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach dofinansowania można ubiegać się o część kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością wymagającą poruszania się na wózku inwalidzkim. Dostosowania powinny być wykonane w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Przy takim rozwiązaniu zarówno kierowca, jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego po spełnieniu warunków.

Jak składa się wniosek?

Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Oddziały PFRON Wnioskodawca podpisuje z PFRON umowę na dofinansowanie, która ważna będzie 15 miesięcy od daty podpisania, nie dłużej jednak niż do końca trwania programu. Po dokonaniu zakupu Wnioskodawca musi rozliczyć się z PFRON – przedstawić fakturę końcową wraz z protokołem odbioru samochodu, aby PFRON mógł wypłacić kwotę dofinansowania na rachunek bankowy sprzedawcy samochodu. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać u Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami umawiając się telefonicznie na spotkanie pod nr tel. 515 229 671. 

Kiedy składa się wniosek?

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Najbliższe tury odbędą się w terminach 01.03.2023 r. - 31.03.2023 r. oraz 30.06.2023 r. - 31.07.2023 r. Tura trzecia przypadnie na okres od 29.09.2023 r. do 31.10.2023 r., a ostatnia od 29.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

Ile można otrzymać?

Jeśli wnioskuje się o dofinasowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, można uzyskać nawet 80 % dofinansowania przy kwocie zakupu do 150 000 zł. Jeśli natomiast wnioskuje się o dofinasowanie samochodu dostosowanego do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, można uzyskać nawet 85 % dofinansowania przy kwocie zakupu do 130 000 zł.

Więcej informacji o programie:

https://tiny.pl/w43v6 - szczegółowe informacje o programie

https://tiny.pl/w43v3 - wzór zaświadczenia lekarskiego

za: https://www.pfron.org.pl

Przygotowała
Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"
Koordynator ds dostępności
tel. +48 515 229 671