Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych – Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów oraz Spotkanie świąteczne dla osób starszych, samotnych, ubogich oraz kombatantów

Dodano 2023-11-15

W dniu 10 listopada 2023 r. Stowarzyszenie ROGĄDA, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych — pod tytułem: „Spotkanie świąteczno — noworoczne dla seniorów”.

W dniu 10 listopada 2023 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Senior z Borówca, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej — pod tytułem: „Spotkanie świąteczne dla osób starszych, samotnych, ubogich oraz kombatantów”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do ofert można przesyłać od 15 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r. do godziny 15:30, wyłącznie na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. +48 61 81 70 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.

Sprawę prowadzi: Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku.