Uproszczone oferta realizacji zadania publicznego – Radość z uprawiania sportu
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczone oferta realizacji zadania publicznego – Radość z uprawiania sportu

W dniu 23 października 2023 r. Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechniane kultury fizycznej i sportu – „Radość z uprawiania sportu”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 24 października 2023 r. do 31 października 2023 r. do godziny 15:30 na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. +48 61 81 70 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.