Uproszczona oferta zadania publicznego - Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci. XXVIII Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta zadania publicznego - Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci. XXVIII Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku

W dniu 17 maja 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy RADZEVIA Radzewo, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - pod tytułem: „Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci. XXVIII Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży O Puchar Bałtyku”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty można przesyłać od 19 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godziny 15:30, na adres e-mail: wks@kornik.pl lub do Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, adres: pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-035 Kórnik. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie. Szczegółowe informacje tel. 61 8 170 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu. Sprawę prowadzi: Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku.