Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazdy rehabilitacyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia

Dodano 2023-06-01

Grant jest skierowany dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sprzężoną

W dniu 26 maja 2023 r. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, złożyło ofertę
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością - pod tytułem: „Wyjazdy rehabilitacyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 31 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. do godziny 15:30, na adres e-mail: wks@kornik.pl lub do Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, adres: pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-035 Kórnik. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie. Szczegółowe informacje tel.  +48 61 81 70 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.