Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach dzieci. XXIX Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w Elblągu
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach dzieci. XXIX Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w Elblągu

W dniu 8 maja 2024 r. Uczniowski Klub Sportowy Radzevia Radzewo, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - pod tytułem: „Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach dzieci. XXIX Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w Elblągu”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 14 maja 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godziny 15:30, na adres e-mail: wks@kornik.pl lub do Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, adres: pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-035 Kórnik. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie. Szczegółowe informacje tel. +48 61 81 70 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.