Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Różnorodność biologiczna półwyspu Szyja w Kórniku/Bninie w zakresie flory roślin naczyniowych oraz bezkręgowców
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Różnorodność biologiczna półwyspu Szyja w Kórniku/Bninie w zakresie flory roślin naczyniowych oraz bezkręgowców

W dniu 21 maja 2024 r. Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe Szyja im. gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku/Bninie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - pod tytułem „Różnorodność biologiczna półwyspu Szyja w Kórniku/Bninie  w zakresie flory roślin naczyniowych oraz bezkręgowców”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 28 maja 2024 r. do 4 czerwca 2024 r. do godziny 15:30, wyłącznie na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie. Szczegółowe informacje tel. +48 61 81 70 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.