Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Integracja społeczności lokalnej zrzeszonej przy stowarzyszeniu Szacunek Dla Seniora | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Integracja społeczności lokalnej zrzeszonej przy stowarzyszeniu Szacunek Dla Seniora

W dniu 5 lipca 2024 r. Stowarzyszenie Szacunek dla Seniora z Żernik, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Integracja społeczności lokalnej zrzeszonej przy Stowarzyszeniu Szacunek dla Seniora. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 10.07.2024 r. do 17.07.2024 r. do godziny 15:30, wyłącznie na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. +48 61 8 170 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.