Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działania integracyjne członków Stowarzyszenia Wspaniała Siódemka

Dodano 2023-05-16

Celem zadania jest zorganizowanie czasu wolnego seniorom, mobilizacja środowiska senioralnego do pozostawania w aktywności

W dniu 11 maja 2023 r. Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pod tytułem: „Działania integracyjne członków Stowarzyszenia Wspaniała Siódemka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 4 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r. do godziny 15:30, na adres e-mail: wks@kornik.pl lub do Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, adres: Pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-035 Kórnik. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie. Szczegółowe informacje tel. +48 61 81 70 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.