Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022

Dodano 2022-01-13

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022 rozstrzygnięty!

 

Informacja o wynikach w dłoniach mężczyzny w garniturze

 

11 stycznia w zarządzeniu nr 13/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022 w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. działalności na rzecz młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  8. ratownictwa i ochrony ludności.

Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizację zadań w zakresie stanowią załączniki od nr 1 do nr 8, stanowiące integralną zarządzenia.

Z treścią zarządzenia oraz załączników można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.