Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2023

Dodano 2023-01-11

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2023 rozstrzygnięty!

Wyniki otwarty konkurs ofert

10 stycznia w zarządzeniu nr 3/2023 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2023 w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  5. działalności na rzecz młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i m łodzieży,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. ratownictwa i ochrony ludności,
  8. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079), 
  9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wysokość przyznanych, określonym podmiotom, środków finansowych na realizację zadań w powyższym zakresie stanowią integralną część zarządzenia.

Z treścią zarządzenia oraz załączników można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.