Punkt Szczepień Masowych w OAZIE - informacje o szczepieniach przeciwko COViD!

Dodano 2021-10-14

Punkt Szczepień masowych znajdujący się w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00!

 

Szczepionka na CoviD trzymana w palcach dłoni w rękawiczce chirurgicznej

 

Osoby chcące zaszczepić się pierwszą (jedyną) lub drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19 mogą skorzystać z wszystkich dostępnych szczepionek na rynku.

Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej) mogą otrzymać przypominającą szczepionkę jeśli minęło 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia.

Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie podana szczepionka marki Pfizer, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę szczepienia w kwietniu lub wcześniej, to swoje e-skierowanie na trzecią dawkę znajdzie 24 września na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą poczekać na swój termin.

Dodatkowo w sobotę będzie można zaszczepić się przeciw grypie.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
 • farmaceuci i pracownicy aptek,
 • diagności laboratoryjni,
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji.)

Szczepionki przeciwko COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed lub po podaniu innych szczepionek. Dotyczy to również podawania szczepionek przeciwko COVID-19 z innymi szczepionkami tego samego dnia, lub w trakcie tej samej wizyty szczepiennej.