Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta dla mieszkańców Gminy Kórnik

Dodano 2021-09-30

Wypełnij ankietę i pomóż w aktualizacji Planu  gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Kórnik!

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Baner informacyjny o ankiecie

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego JST planujące ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w zakresie Efektywności Energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, jak również określają konkretne działania, które władze lokalne i ewentualnie sektory prywatne podejmą, aby te cele osiągnąć.

Plany gospodarki niskoemisyjnej powinny obejmować cały obszar geograficzny, zarządzany przez władze lokalne oraz zawierać działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału OZE. Priorytetem Planu gospodarki niskoemisyjnej powinno być ograniczenie końcowego zużycia energii przez podmioty zlokalizowane na terenie objętym Planem.

PGN powinien swoim zakresem objąć obowiązkowo te sektory gospodarki, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii, tj. w sektorze budynków użyteczności publicznej i komunalnym budownictwie mieszkaniowym, infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie uliczne, system ciepłowniczy oraz transport.

Ponieważ PGN jest dokumentem kompleksowym – oprócz działań w sektorze publicznym, powinien również, w jak najszerszy sposób, objąć sektor prywatny, tj. współuczestnictwo podmiotów lokalnych, będących producentami lub odbiorcami energii finalnej, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł, jak również transport.

Dlaczego Plany gospodarki niskoemisyjnej są tak potrzebne?

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Jaki jest plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej?

 • ograniczanie niskiej emisji,
 • efektywność energetyczna,
 • termomodernizacja budynków,
 • System Zarządzania Energią (SZE) w budynkach użyteczności publicznej,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • zrównoważony transport,
 • odnawialne źródła energii, w tym instalacje prosumenckie.

Miasto i Gmina Kórnik przystępuje do aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej, przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXXVIII/502/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Zaktualizowany PGN ma być dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy. W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się m.in. lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w najbliższych latach.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Umożliwi nam to zaprojektowanie działań i przygotowanie projektów, które w przyszłości umożliwią również Państwu ubieganie się o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych lub montażu OZE.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie. Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Miasta Gminy Kórnik, lub wypełnić elektronicznie pod adresem: https://bit.ly/Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-gminy-kornik-ankieta