Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2023

Dodano 2022-11-17

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Otwarty konkurs ofert

Składanie ofert

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 9 grudnia 2022 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Dyżury podczas których będą udzielane dodatkowe informacje

Mając na uwadze dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi wyznaczamy dyżur, podczas którego będą Państwo mogli otrzymać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych. W dniu 30 listopada br. w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz 5 grudnia br. w godzinach od 17:00 do 19:00. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżury w Wydziale Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych - Plac Powstańców Wielkopolskich 13. Zapraszamy również do indywidualnego umawiania spotkań pod nr telefonu +48 515 229 684 w dogodnym dla Państwa terminie.

Ważne informacje

Terminy i miejsce dyżurów:

  • 30 listopada 2022 r. godz. 17:00 – 19:00
  • 5 grudnia 2022 r. godz. 17:00 – 19:00
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych (Dom Integracji Międzypokoleniowej) Plac Powstańców Wielkopolskich 13, Kórnik
  • po uzgodnieniu telefonicznym w dowolnym terminie - tel. +48 515 229 684

Załączniki do pobrania znajdują się na stronie ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. 2020 r. poz.1057 ze zm. 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2057

Uchwała nr XLIX/697/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2023 rok