Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Od 13 marca ruszył program Ciepłe mieszkanie!

Dodano 2023-03-10

Miasto i Gmina Kórnik ogłasza, iż z dniem 13 marca 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Kamienice w Kórniku

Kto może ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe oraz posiadająca tytuł prawny, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania przyznawana będzie:

  1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania - osobie fizycznej, której dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000zł – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;
  2. Beneficjentom końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;
  3. Beneficjentom końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o dofinansowanie i rozliczenia dotacji dostępne są:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: https://bip.kornik.pl/cieple-mieszkanie
  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Wnioski w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub przesyłać do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik na adres:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Wnioski można również składać drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki ePUAP-ie: /sw4qo9y19h/skrytkaESP/.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 13.03.2023 r. do 30.06.2025 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje Programie,o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Uwaga

  • Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
  • Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe ogrzewającego lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.
  • Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub/i spełniające wymagania ekoprojektu.
  • Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – tel. +48 61 81 70 411 wew. 698 / Wydziale Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych – tel. +48 61 81 70 411 wew. 683

Druki i formularze dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.