Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Informacje o dodatku węglowym - aktualizacja informacji

Dodano 2022-08-18

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo

 

Węgiel trzymany w dłoniach na tle hałdy z łopatą

 


Aktualizacja:

Wypełniając wniosek w sprawie przyznania dodatku węglowego prosimy o rzetelne wskazanie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ponieważ skład deklarowanego gospodarstwa będzie weryfikowany, za pomocą wszystkich dostępnych informacji zgromadzonych m.in. w ramach udzielania innych świadczeń opiekuńczych, socjalnych, w tym dodatku osłonowego, jak również informacje dostarczane przez samych mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dotyczącej wywozu odpadów.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne ze stanem faktycznym, organ gminy realizujący wypłatę dodatku węglowego jest zobowiązany zawiadomić organy ścigania oraz odmówić wypłaty dodatku węglowego.

Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe- zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Obecnie w Parlamencie procedowane są zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które pozwolą na ograniczenie procedur wyłudzenia dodatków węglowych.


Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 % węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34 a pokój 304 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.