Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dodano 2022-01-10

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

 

Mężczyzna prowadzi wózek dla osób z niepełnosprawnościami

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• w załatwieniu spraw urzędowych;
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 199 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz.573), która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

Czas pracy asystenta:
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Osoby zainteresowane Programem proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku tel. 618170-054. Osoby do kontaktu; Agnieszka Mieloch, Mirela Słomińska